นายกสมาคม

พลเอก จิรพันธ์ เกษมศานติ์สุข

โครงสร้างคณะกรรมการของสมาคมกีฬากาบัดดี้

ข้อมูลสมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย

รายชื่อกรรมการกีฬา

รายชื่อนักกีฬาทีมชาติ

บุคลากรภายในสมาคม

รายชื่อสมาชิกของสมาคมกีฬากาบัดดี้

ข่าวสารกิจกรรมกีฬากาบัดดี้

ปฏิทินกิจกรรมของสมาคม

ปฏิทินกิจกรรม 2560

กติกาการเล่นกีฬากาบัดดี้

กติกากีฬากาบัดดี้ในร่ม Indoor Kabaddi

กติกากีฬากาบััดดี้กลางแจ้ง Outdoor Kabaddi

กติกากีฬาบีชกาบัดดี้ Beach Kabaddi

KABADDI THAILAND on facebook

สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย ได้จัดทำ FACEBOOK สำหรับเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สามารถเข้าติดตามได้แล้ววันนี้